Kolorowy Dzień Dziecka – KONKURS!

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, które kochają zarówno maluchy jak i osoby dorosłe. W taki dzień nie ma nic lepszego od wspólnej, rodzinnej zabawy dlatego przygotowaliśmy dla Was miłą niespodziankę w formie konkursu dzięki któremu będziecie mieli okazję zdobyć jeden z 20 zestawów kreatywnych Fiorello.

Zasady konkursu są następujące:

wykonaj pracę plastyczną na temat swoich wymarzonych wakacji 🏞
wykorzystaj w tym celu produkt marki Amos lub Fiorello
zrób zdjęcie pracy oraz zdjęcie produktu, którzy wykorzystałeś, a następnie prześlij na adres fiorelki@kwtrade.pl📸

Na prace czekamy do 👉7 czerwca.

Wyniki zostaną ogłoszone 👉8 czerwca na profilu @fiorelki i @klejAMOS.

 

 

Nagroda to jeden z 20 zestawów kreatywnych od Fiorello

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU – KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest firma KWtrade Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie, 30-864 ul. Mała Góra 91B, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 000085319, NIP 6792654682, wysokość kapitału zakładowego 400.000,00 złotych (dalej „Organizator”).

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 25 maja 2020 roku do 7 czerwca 2020 roku.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18 lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.

2.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.

3. ZASADY

3.1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu.

3.2. Nagrodami są:

-dla każdego laureata walizeczka o wartości 45zł brutto.

-w skład nagrody będzie wchodzić dodatkowa kwota w wysokości 4,99zł, która jednak nie zostanie wpłacona bezpośrednio do rąk laureata, lecz zostanie wypłacona przez Organizatora do Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego w konkursie.

-dodatkowo Organizator konkursu dostarczy Laureatowi deklarację PIT-8C w terminie przewidzianym przepisami prawa. Wymieniona deklaracja nie rodzi żadnych obowiązków u Laureata nagrody.

-w celu realizacji przez Organizatora zobowiązania, zwycięzca prześle Organizatorowi, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu nagrody, dane niezbędne do uregulowania zobowiązania podatkowego oraz złożenia deklaracji podatkowej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.

-w przypadku niedopełnienia warunków odebrania nagrody, nagroda przechodzi na Organizatora konkursu.

3.3. Uczestnik powinien do dnia 7 czerwca 2020 roku przesłać organizatorowi konkursu 2 zdjęcia:

-zdjęcie pracy prezentującej wymarzone wakacje

-zdjęcie na którym widać produkt marki Amos lub Fiorello wykorzystany w pracy

Adres e-mail do przesłania zdjęć: fiorelki@kwtrade.pl.

3.4. Organizator konkursu w dniu 8 czerwca 2020 roku wybierze 20 zwycięskich prac oraz ogłosi laureatów za pośrednictwem Internetu w mediach społecznościowych @fiorelki i @klejAMOS oraz powiadomi laureatów mailowo.

3.5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (dz.U.2018 poz. 1000).”

3.6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:

a).  Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu

b). Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs Uczestnik nieodpłatnie przenosi na organizatorów prawo do umieszczania swoich fotografii w materiałach i fotografii związanych z konkursem.

3.7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne – nie przysługuje odwołanie. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego.

3.8. Uczestnik Konkursu biorąc udział w konkursie oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy i nie narusza ona niczyich praw autorskich.

3.9. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika: imię i nazwisko, PESEL, Urząd Skarbowy, adres zamieszkania, oraz aktualne dane adresowe w celu przekazania nagrody.

3.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3.11. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

4.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie  w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

4.2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysyłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od uczestnika Konkursu w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

4.3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

5. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

5.1. Zakazane jest dostarczanie przez uczestnika Konkursu treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać przeszkody w przeprowadzeniu Konkursu.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagród uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniającym wymogów w nim określonych.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

5.4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznawania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyłącznie w celu wykonywania obowiązków związanych z Konkursem oraz celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator.

6.3. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. Zmianami).

6.4. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie przyjmuje na siebie Organizator Konkursu.

6.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku lub Instagramie przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu na stronie www.fiorelki.pl, w mediach społecznościowych @fiorelki, @klejAMOS, Instagram @fiorelki_kreatywnie, @klej_amos.

6.6. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.

6.7. Pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu może nastąpić poprzez pobranie niniejszego regulaminu.

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony za pośrednictwem Internetu.

6.9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania mniejszej ilości nagród, jeżeli nadesłane prace nie będą spełniały warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

6.10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres fiorelki@kwtrade.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

 

Podobało się? Podziel się z innymi!