Konkurs świąteczny

Z okazji zbliżających się świąt Św. Mikołaj postanowił przygotować upominki. Aby udowodnić, ze zasługujecie na nie powinniście poznać w pierwszej kolejności zasady konkursu, a są one następujące:

-konkurs przeprowadzany jest na profilu Facebook @fiorelki od 15 do 19 grudnia 2019 r https://www.facebook.com/fiorelki/

-uczestnik powinien obserwować profil @fiorelki

-uczestnik powinien być subskrybentem newslettera Fiorelki.pl https://fiorelki.pl/newsletter/

-uczestnik powinien znaleźć odpowiedź na 2 pytania: 

1. co było potrzebne do stworzenia bożonarodzeniowego wieńca z newslettera?

2. jakie produkty zostały zaprezentowane w informacji na temat akcesoriów w newsletterze?

Informacje znajdziesz w newsletterze z dnia 15 grudnia 2019r

-uczestnik powinien wysłać odpowiedź na pytania do redakcji Fiorelki.pl na maila fiorelki@kwtrade.pl

 

Organizator konkursu w dniu 19 grudnia 2019 roku wybierze 3 zwycięzców oraz ogłosi ich o godzinie 17:00 na profilu Facebook.

Zapraszamy do zabawy!

 

W ramach nagrody mamy dla Was 3 zestawy kreatywne od Fiorello:

W skład zestawu wchodzą:

klej Amos Glue Stick,

stempelki z buźkami Fiorello,

mały zszywacz Eagle,

długopis wymazywalny Corretto z wkładem,

długopis niebieski Corvina,

pędzelki szkolne GR-FB5 Fiorello,

kredki świecowe Fiorello,

mazaki zmywalne Carioca,

kredki ołówkowe, trójkątne Super Soft Fiorello,

kolorowe zszywki Grand,

naklejki diamenciki Fiorello,

temperówka z gumką Fiorello,

korektor Oval

 

Regulamin konkursu świątecznego:

1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest firma KW Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-864 ul. Mała Góra 91B, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000085319, REGON 357234017, NIP 6792654682, wysokość kapitału zakładowego 400.000,00 złotych (dalej: Organizator”), właściciel profilu @fiorelki na portalu społecznościowym Facebook.

1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 15 do 19 grudnia 2019r.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do Konkursu uczestnika w wieku poniżej 18 lat warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie jest posiadanie przez niego zgody opiekuna prawnego.

2.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.

3.ZASADY

3.1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/fiorelki/

3.2. Do wygrania są 3 zestawy kreatywne od firmy Fiorello, posiadające:

klej Amos Glue Stick,

stempelki z buźkami Fiorello,

mały zszywacz Eagle,

długopis wymazywalny Corretto z wkładem,

długopis niebieski Corvina,

pędzelki szkolne GR-FB5 Fiorello,

kredki świecowe Fiorello,

mazaki zmywalne Carioca,

kredki ołówkowe, trójkątne Super Soft Fiorello,

kolorowe zszywki Grand,

naklejki diamenciki Fiorello,

temperówka z gumką Fiorello,

korektor Oval.

3.3. Uczestnik musi być followerem profilu @fiorelki (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym Facebook, wyszukać profil pod linkiem:https://www.facebook.com/fiorelki/).

3.4. Uczestnik powinien do dnia 19  grudnia 2019 r. poszukać odpowiedzi zawartej w newsletterze z dnia 15 grudnia na 2 pytania i przesłać ją na adres fiorelki@kwtrade.pl

3.5. Organizator konkursu w dniu 19 grudnia 2019 roku wybierze 3 zwycięzców i ogłosi ich na profilu Facebook.

3.7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

3.8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:

a). Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.

b). Wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.

3.9. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne – nie przysługuje odwołanie. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego.

3.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3.11. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

4.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

4.2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od uczestnika Konkursu w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

4.3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

5.ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

5.1. Zakazane jest dostarczanie przez uczestnika Konkursu treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać przeszkody w przeprowadzeniu Konkursu.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniającym wymogów w nim określonych.

5.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

5.4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) wyłącznie w celu wykonywania obowiązków związanych z Konkursem oraz celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz na zapisanie do newslettera serwisu Fiorelki.pl. Administratorem tych danych jest Organizator.

6.3. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zmianami) .

6.4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu.

6.5. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.

6.6. Pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu może nastąpić poprzez pobranie niniejszego regulaminu.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony na profilu https://www.facebook.com/fiorelki/

6.8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres fiorelki@kwtrade.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

6.9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Instagram i Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Instagram i Facebook. Uczestnik zwalnia Instagram i Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Podobało się? Podziel się z innymi!