30 maja 2022

Konkurs Fiorello na Dzień Dziecka

Poziom trudności: 1/5
0 0 votes
Ocena publikacji

Sprawdź się w roli reportera bloga www.fiorelki.pl
Stwórz pracę plastyczną w temacie – Jak wyglądał mój Dzień Dziecka.
Wykorzystaj do jej wykonania swoje ulubione produkty marki Fiorello. Napisz w komentarzu dlaczego właśnie te produkty wykorzystałeś w swojej pracy.

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą – Sprawdź się w roli reportera bloga www.fiorelki.pl-, dalej: „Konkurs”, jest firma KW trade Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-864 ul. Mała Góra 91B, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 000085319, NIP 6792654682, wysokość kapitału zakładowego 400.000,00 złotych (dalej „Organizator”).

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem bloga www.fiorelki.pl oraz profilu prowadzonego w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook dostępnego pod adresem:https://www.facebook.com/FiorelloPolska

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook.

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

§2 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu, dalej: „Uczestnik” powinien:
a) posiadać konto w serwisie Facebook,
b) na profilu https://www.facebook.com/FiorelloPolska pod postem konkursowym w formie komentarza:
-opublikować ulubioną przez siebie formę: zdjęcie, film, animację, aby zobrazować za jej pośrednictwem temat – Jak wyglądał mój Dzień Dziecka.
-wykorzystać w niej produkty marki Fiorello i uzasadnić dlaczego wybrał te produkty

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022 r., a kończy w dniu 6 czerwca 2022 r.

3. Zamieszczona przez Uczestnika Praca nie może zawierać treści obraźliwych, naruszać jakichkolwiek przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw autorskich, prawa do wizerunku oraz dóbr osobistych, co Uczestnik gwarantuje w zakresie Pracy, którą zamieszcza w ramach niniejszego Konkursu.

4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

6. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez umieszczenie Pracy w serwisie Facebook zgodnie z warunkami wskazanymi powyżej, co stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

7. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie przystąpienia do Konkursu ukończyły osiemnasty rok życia. Osoby, które ukończyły trzynasty rok życia, a nie ukończyły osiemnastu lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą opiekunów prawnych.

§3 Przebieg Konkursu

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołana została Komisja Konkursowa, do której zadań należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b) wyłonienie Zwycięzców w Konkursie,
c) wydanie nagród.

2. Uwzględniając wszystkie Prace konkursowe zamieszczone w termie 1-6 czerwca 2022r., Komisja Konkursowa wyłoni i ogłosi 5 Zwycięzców na profilu https://www.facebook.com/FiorelloPolska

3. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia publikacji informacji o Zwycięzcach przesłać w wiadomości prywatnej Messenger – z tego samego profilu, z którego była dodana Praca – dane niezbędne do przekazania nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.

4. Niezachowanie wskazanego w punkcie 3 powyżej terminu, a także podanie nieprawidłowych danych skutkują utratą prawa do nagrody, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy:
-potworny pojemnik na kredki Fiorello
-kredki ołówkowe 36 kolorów Fiorello
-klej Amos 2+1

2. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w terminie do 6 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w §3 pkt 3.

4. Nagroda niewydana w Konkursie pozostaje własnością Organizatora.

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany Nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

§5 Prawa autorskie

1. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik:
a) oświadcza, iż jest twórcą Pracy opublikowanej przez siebie w ramach Konkursu i przysługuje mu do tej Pracy pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)., a prawa do tej Pracy nie są obciążone na rzecz osób trzecich,
b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie Pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do opublikowanej przez niego Pracy.

3. Z chwilą opublikowania przez Uczestnika Pracy w ramach niniejszego Konkursu, każdy Uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie, na podstawie niniejszego postanowienia, własność Pracy oraz wyłączne autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z Pracy konkursowej jako utworu – bez ograniczeń czasowych i bez ograniczenia terytorium, bez ograniczenia techniki, formatu, standardu lub systemu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie nośników utworu oraz ich egzemplarzy (w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub optyczną), w tym wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowych, informatycznych lub innych,
b) obrót egzemplarzami – wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,
c) rozpowszechniania, to jest: nadawania i reemitowania, w tym z pomocą wizji, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; a także zapewnienia dostępu publiczności do utworu w miejscu i czasie indywidualnie wybranym; wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
d) rozporządzania i wykorzystania w części lub całości dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego produktów, usług, przedmiotów jego własności, a nadto dla innych przejawów działalności Organizatora.

§6 Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Wszelkie dane osobowe podane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyłącznie w celu wykonywania obowiązków związanych z Konkursem oraz celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator.

3. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zmianami).

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu na profilu https://www.facebook.com/FiorelloPolska

5. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.

6. Pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu może nastąpić poprzez pobranie niniejszego regulaminu.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony za pośrednictwem Internetu.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania mniejszej ilości nagród, jeżeli nadesłane prace nie będą spełniały warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych

9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres biuro.krak@kwtrade.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

facebook linkedin twitter twitter youtube search-icon printer-icon